Přerov nad Labem

Polabské národopisné muzeum je jedno z nejstarších národopisných muzeí v přírodě v ČR.  Jeho základem byla bývalá rychta a kovárna, vykoupená majitelem  panství a upravená podle vzoru  populární „české chalupy” na Zemské jubilejní výstavě r. 1891. Otevřena pro veřejnost byla v r. 1900 a byly v ní vystaveny národopisné, archeologické předměty a přírodniny. Za  okupace byly sbírky rozvezeny do sousedních muzeí. Po generální opravě celého objektu r. 1967 bylo v těchto  prostorách znovu otevřeno národopisné muzeum. Roku 1968 přibyl špýchar z Vlkavy, při podstatném rozšíření muzea v 70. letech  např. i myslivna, bednárna, chalupa z osady Draho, atd. V budově bývalé bednárny a v několika dalších staveních jsou zřízeny interiérové expozice oživené krojovanými figurínami (např. Stará škola, Narození dítěte, Polabská kuchyně, Polabské posvícení, Venkovská hospoda, atd.). V dalších objektech jsou pořádány sezónní výstavy a expozice. V objektu muzea jsou i drobnější předměty (studny, milníky, plastiky, a pod.) a komplex doplňují ovocné a okrasné stromy, tzv. babiččina zahrádka s léčivými bylinami a kořením.

Vstup do muzea je vybudován podle brány statku v Hrubém Jeseníku. Nedaleko za branou nalezneme chalupu čp.  7 z Chvalovic. Je to roubené stavení z konce 18. stol., typická ukázka rolnické  usedlosti ze středního Polabí, trojdílný dům se zděným chlévem; ze  síně s malým topeništěm se vchází  do nízké světnice s pecí a do (již)  zděné komory. Kolem této chalupy vede cesta  k pomníčku obětí 1. svět. války,  starému milníku (od císařské silnice u Nehvizdek) a k chalupě čp.  9 z Draha. Jedná se o celoroubený, dosti ojedinělý dvoutraktový dům z r. 1766. Vedle exteriérová včelařská expozice se starým úlem – špalkem, úly  kláty s figurální výzdobou a kamenná skruž studně z r. 1824.

Na parkově upravené návsi je roubený špýchar z Vlkavy z přelomu 18. a 19. stol., dvouprostorový, krytý došky (typická krytina Polabí). Sousední sušárna ovoce  byla přenesena z Břístvi (jedna  z posledních zachovaných) pochází z přelomu 18. a 19. stol., zachováno celé  vnitřní zařízení. Babiččina zahrádka (živá expozice, kolem 50 druhů koření a léčivých bylin) před průčelím Staročeské chalupy. Je to masivní kamenné  stavení, patrně z pol. 18. stol., kdysi  panská kovárna a rychta na návsi při zámku. U Staročeské chalupy rumpálová studna z Nymburka (od domu,  v němž bydlela B. Němcová.

Prohlídka druhé části muzea areálu bývalých panských staveb začíná  na dvoře myslivny z r. 1840 (dnes  depozitář). Na dvůr se vstupuje  dvěma honosnými selskými branami – jedna klasicistických tvarů z Kozovaz z r. 1793, typická pro  oblast Českobrodska, druhá kopie  od čp. 8 v Koutech. Bývalá panská bednárna, rozlehlé  kamenné stavení s vysokou valbovou střechou, snad původem ze 16.  stol., celková rekonstrukce provedena v l.  1980-1986. Před bednárnou je barokní plastika  sv. Jana Nepomuckého (z Poděbrad) a roubená studna s palečnicovým kolem z Drobovic.

V dolní části muzea byly kolem r. 1989 nově postavené objekty. V zahradě pod bednárnou jsou vybrané typy lidové architektury z různých míst okresu Nymburk:  Malá chalupa čp. 52 z Dymokur z  konce 18. stol., přestavovaná r.  1912, z dubových trhanic, představuje obydlí bezzemka s interiérem  z poč. 20. stol., světnice s dílnou  vesnického ševce. Chalupa čp.  45 ze Střihova, ze zemědělské oblasti Královoměstecka, kolem r.  1770, úpravy r. 1860. Jednoprostorový špýchárek od čp. 7 ve Vinici z dubových trámů ze stejné doby jako  chalupa. Vnitřní zařízení obou objektů odpovídá 60. letům 19. stol.  Vjezd s dekorativními pískovcovými sloupy od fary v Chotěšicích,  typický pro Královéměstecko. Chalupa čp. 29 z Kovanic před r.  1800, na přelomu 20. století modernizovaná (z té doby vnitřní zařízení), Roubená z borových trámů, přizděný chlév. Do sousedství přenesena i chaloupka pro čeledína z Pojed, zajímavá dřevěná stodola z Jabkenic a také kovárna z Jíkve  a rekonstruovaná velká celoroubená usedlost z Křinecka.

Oficiální stránky objektu: www.polabskemuzeum.cz

Naše rodina tento skanzen navštěvuje zejména v období kolem Vánoc, kdy jsou v jednotlivých chalupách pomocí figurín ztvárněny situace odehrávající se v adventním čase. Vždy je zde něco nového a vždy se nám tu líbilo.

Milan Kotulek