Praha – Staronová synagoga

Nejstarší dochovaná synagoga ve střední Evropě je jednou z prvních raně gotických pražských staveb. Její nejstarší jádro z pol. 13. stol. tvoří nižší podélná předsíň, krytá lomenou valenou klenbou. V poslední čtvrti 13. stol. k ní byl přistavěn dvoulodní hlavní sál. V této podobě se synagoga, postavená asi cisterckou stavební hutí, zachovala dodnes. Původně se nazývala “Nová” nebo “Velká” synagoga na rozdíl od starší modlitebny, která se nezachovala. Teprve v 16. stol., kdy byly v Praze postaveny další synagogy, se ujal název “Staronová”. Vstupní portál je bohatě profilován a jeho tympanon je zdoben reliéfem vinných listů a hroznů. Dvoulodní prostor má žebrové klenby na dvou pilířích.

Hlavní sál je dnes jediným představitelem středověkého typu, reprezentovaného původně románskou synagogou ve Wormsu (z 12. století) a raně gotickou synagogou v Řezně. Sál je zaklenut šesti pětidílnými klenebními poli do dvou osmibokých pilířů. Konzoly klenebních žeber a lavice sloupů jsou plasticky zdobeny rostlinným ornamentem. Základním symbolem, který prostupuje celou koncepci výzdoby hlavního sálu synagógy, je číslo 12, připomínající 12 izraelských kmenů. Uprostřed sálu je gotická železná mříž z konce 15. stol. Při východní straně je svatostánek s původním raně gotickým tympanonem, zdobeným tesanou listovou ornamentikou. Lavice při stěnách jsou pozdně empírové, bronzové víceramenné lustry na stropě pocházejí z doby od 16. do 19. stol. Zajímavou památkou je vysoká korouhev, kterou Židé dostali od Karla IV.

Stěny synagogy lemují sedadla, která se kupovala a poté dědila z generace na generaci. Jsou označena štítky s čísly a jmény. Sedadlo s číslem 1 prý patřilo rabimu Löwovi a dodnes se neobsazuje. Podle legendy rabi v budově této synagogy ukryl pozůstatky golema. Průzkumů na toto téma se konalo jen velmi málo, jelikož se jedná o posvátnou stavbu, takže legenda zůstává stále otevřena. Zajímavostí je i malé okénko v čelní stěně, která je orientována na východ. Otvor zaznamenával svítání, tedy čas k denní modlibě.

Cihlové štíty budovy jsou z 2. pol. 15. stol. a mají plochu členěnou panelováním. Synagogu v r. 1883 rekonstruoval J. Mocker. Při moderní rekonstrukci v r. 1966 byly v hlavním sále obnoveny kaligrafické nápisy (zkratky liturgických formulí a žalmů) a nápis, připomínající opravu budovy v r. 1618. Staronová synagoga je součástí historického areálu bývalého Židovského Města. V parčíku před synagogou je umístěna socha Mojžíše od F. Bílka (1905). Poslední rekonstrukce synagogy proběhla v letech 1989 – 1999. Tato synagoga je jednou ze tří pražských synagog, v nichž se konají bohoslužby.

Vstup do objektu je placený, synagoga je přístupná buď samostatně, nebo v rámci prvního okruhu židovských památek. Vstupenky je možné zakoupit v Židovském muzeu, ale objekt spadá pod správu Židovské obce v Praze. Více informací zjistíte na webu Židovského muzea nebo Židovské obce.

Milan Kotulek

Oficiální webové stránky objektu: www.jewishmuseum.cz